Dedikert styrearbeid gir fremtidsrettede beslutninger

Optimalisering av styrekompetanse

Styret er selskapets øverste ledelse mellom generalforsamlingene. Godt styrearbeid gir klare rammer og direktiver for hvordan en virksomhet skal drives, og hvordan administrasjonen skal prioritere operative utfordringer i den daglige driften. Styrets oppgaver og ansvar er bl.a. regulert i aksjeloven § 6-12.

Et styre som fungerer godt, krever god kommunikasjon, åpenhet og vilje til å diskutere aktuelle problemstillinger på en konstruktiv måte som bidrar til fremtidsrettede beslutninger. Styrets rolle er blitt mer fokusert i de senere årene, og en sterkere vektlegging på ansvarliggjøring og resultatdokumentasjon krever ofte innspill og innhenting av ekstern kompetanse. Vi påtar oss oppgaver som styreleder, styremedlem eller coach for styret. Ta kontakt for mer informasjon.